insert操作 mysql

insert操作

掌握insert操作和注意事项 insert 所有列 insert 指定列 注意:列与值,严格对应 数字和字符串的注意点 数字不必加单引号,字符串必须加单引号。 -------------------...
阅读全文